اخبار

قطعات و انواع تپه های مانوری در ریل های قطار

قطعات و انواع تپه های مانوری در ریل های قطار, در شرایط فعلی سیستم مانور و جابه جایی واگنها برای تنظیم و تشکیل قطارها با روشهای قدیمی به کندی صورت می گیرد, این نوع مانور ضمن صرف وقت و هزینه ، موجب هدر دادن سرمایه ها شده و استفاده از ظرفیت خطوط را محدود ساخته […]